O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat državne mature pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u pripremi sistema za sprovođenje državne mature na kraju srednjeg obrazovanja. Matura standardizovana na nivou cele Srbije omogućiće objektivnu procenu kvaliteta obrazovanja i biti temelj za dalje unapređivanje obrazovnog sistema.

Zašto državna matura?

Brojna istraživanja prethodnih godina ukazuju na potrebu da se unapredi kvalitet obrazovanja. Postojeća praksa maturskih ispita nije standardizovana: umesto na državnom nivou, matura se sprovodi na nivou škola, pa postoje velike razlike u pogledu sadržaja ispita, procedura i kriterijuma ocenjivanja. Ocenjivanje je subjektivno, a visokoškolske ustanove se žale na nizak nivo znanja i pismenosti učenika.

Uvođenje novog sistema završnih ispita na kraju trogodišnjeg obrazovanja i državne mature na kraju četvorogodišnjeg obrazovanja trebalo bi da odgovori na sve postojeće nedostatke i uspostavi koherentan sistem koji će povezati obrazovne ciljeve, standarde obrazovanja, različite oblike ocenjivanja, stručno usavršavanje nastavnika, procenu njihovog rada i eksternu evaluaciju škola. Standardizovana matura na nivou cele Srbije omogućiće objektivnu procenu kvaliteta obrazovanja i biti temelj za dalje unapređivanje obrazovnog sistema. Koncept završnih ispita u srednjem obrazovanju je usvojen u martu 2017. Implementacija ponuđenih rešenja Koncepta je zahtevna, ali je od izuzetnog značaja za srpsko obrazovanje.

Šta je uloga Projekta?

Projekat državne mature treba da pruži podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u pripremi sistema za sprovođenje državne mature na kraju srednjeg obrazovanja.

Finansijska podrška Evropske unije omogućila je angažovanje međunarodnih i domaćih stručnjaka koji će u narednom periodu raditi na razvoju različitih aspekata državne mature.

Projektne aktivnosti podeljene su u tri segmenta (tri projektne komponente).    

Kroz komponentu 1 biće identifikovan model organizacije za uspostavljanje sistema državne mature i završnih ispita i radiće se na usklađivanju institucionalnog i zakonskog okvira kroz pripremu pravilnika koji će definisati detalje vezane za završne ispite. Na osnovu analize potreba za obukama biće pružena podrška za jačanje kapaciteta zaposlenih u obrazovnim ustanovama i uspostavljanje radnih grupa koje će pripremati zadatke za maturske i završne ispite. Izrada instrumenata, priručnika i materijala za završne ispite je sledeći važan korak, posle kojeg sledi testiranje državne mature i završnih ispita u odabranim oglednim školama. Paralelno sa tim, planirano je i jačanje kapaciteta zaposlenih u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji će izneti veliki teret pripreme, sprovođenja, praćenja i vrednovanja celokupnog posla.

Komponenta 2 predviđa pripremu visokoškolskih ustanova za novi način upisa studenata i obuhvatiće, između ostalog: redovne konsultacije sa visokoškolskim ustanovama kako bi se postigao konsenzus o državnoj maturi, podršku fakultetima za definisanje kriterijuma za upis i obuke usmerene na primenu revidiranih procedura upisa.

Komponenta 3 posvećena je tome da se javnost podrobno i na vreme upozna sa planiranim aktivnostima i kako bi bolje razumela značaj uvođenja državne mature u srednjem obrazovanju i njene koristi za društvo. U okviru Projekta biće uspostavljen servis za informacije (Help Desk) i portal Projekta.

Projekat je počeo sa radom u januaru 2019. godine i trajaće, kako je planirano, do decembra 2021. godine.

Sektor
  • Obrazovanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/138188/DH/SER/RS
Komponente
  • Priprema obrazovnog sistema za uvođenje završnih ispita na kraju srednjeg obrazovanja
  • Priprema visokoškolskih ustanova za novi način upisivanja studenata
  • Efikasnije informisanje javnosti, bolje razumevanje značaja uvođenja državne mature na kraju srednjeg obrzovanja i njene koristi za društvo
Grad / Region
Beograd/Srbija
EU donacija
3.700.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 26 - Obrazovanje i kultura
Vreme implementacije
Januar 2019. - Decembar 2021.
Korisnik
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi Human Dynamics