Okrugli sto: Kako obezbediti kvalitet ispitnih materijala

4. Januar 2023.

Nastavljajući ciklus okruglih stolova posvećenih diskusijama o efikasnijem sprovođenju državne mature, Projekat državne mature organizovao je 16. novembra 2022. godine stručni skup na temu „Kako obezbediti kvalitet ispitnih materijala?”. Na skupu se vodila ozbiljna diskusija sa ciljem da se dobije što više korisnih informacija koje bi, po završetku rada projekta, mogle da ostanu kao delotvorne smernice obrazovnom sistemu.

Okrugli sto planiran je i organizovan nakon oktobarskih poseta holandskom Nacionalnom institutu CITO i nacionalnim ispitnim centrima u Slovenij i Hrvatskoj, kako bi se ukazalo na dobre prakse institucija koje imaju višedecenijska iskustva u oblasti testiranja i ocenjivanja u obrazovanju i u odnosu na njih sagledale procedure koje se već sprovode u našem sistemu i one korišćene tokom pilotiranja državne mature.

Proces pripreme ispitnih materijala u okviru CITO instituta ima osam koraka koji su vrlo slični koracima kroz koje su pripremani ispitni materijali za pilotiranje državne mature, a procedure u Sloveniji i Hrvatskoj su u velikoj meri slične sa našim procedurama tokom priprema završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, istakli su predstavnici Centra za ispite iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Kada je reč o stručnom obrazovanju primera dobrih praksi je manje, s obzirom na to da je stručna matura na nacionalnom nivou retkost u drugim obrazovnim sistemima. Ipak, predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja smatraju da je sistem koji je do sada funkcionisao na školskom nivou uhodan i da neće biti problema da se stručna matura organizuje na nacionalnom nivou. Osim toga, znanja o pripremi ispitnih materijala stečena kroz Projekat državne mature su značajna i to će u mnogome olakšati standardizaciju testiranja na kraju srednjeg obrazovanja.

Predstavnici Projekta državne mature su u uvodnom delu sa učesnicima podelili zaključke i preporuke do kojih se došlo kroz saradnju sa radnim grupama za razvoj ispitnih materijala. Jedna od ključnih preporuka je da se prilikom pripreme ispita visokog rizika u kakve spada državna matura, treba držati jednostavnosti, jer test nije ispit kreativnosti za autore, već treba da bude prilagođen potrebama učenika i samog procesa testiranja.

Diskusija je otvorila nekoliko tema, među kojima su implementacija standarda, sadržaj udžbenika i jačanje kapaciteta svih relevantnih učesnika. Osnova za izradu ispitnih materijala su standardi postignuća i standardi kvalifikacija, složili su se učesnici skupa. Planovi i programi nastave i učenja i udžbenici su podrška i pomoć koja daje još jedan stepen legitimnosti zadataka. Kompetencijski pristup je novina koja bi u velikoj meri mogla da doprinese kvalitetu obrazovanja, ali i da reši problem različitih sadržaja, jer bi standardi mogli da se proveravaju kompetencijiski, bez obzira na to da li pojedini sadržaji kao takvi postoje u udžbenicima. Ovaj pristup se, međutim, kroz testiranje mora uvoditi postepeno, jer je neophodno da ga prihavate svi učesnici u procesu. Razvoj ispitne kulture vremenom će uticati i na samu nastavu.

Saradnja sa univerzitetima i učešće predstavnika fakulteta u radnim grupama su ključni kako bi se osigurao kvalitet ispitnih materijala i gradilo poverenje visokoškolskih ustanova. Procedura izbora članova radnih grupa i recenzenata trebalo bi da bude standardizovana i funkcionalnija.

Kvalitet je najznačajniji pojam kada je reč o državnoj maturi i ogroman je posao da se Centar za ispite konstituiše, osposobi i opremi kadrove, jer je proveren i siguran kvalitet mature garant da će matura biti prihvaćena, a sve ciljne grupe zadovoljene.   

U okviru Projekta državne mature pripremljeni su vodič za radne grupe i etički kodeks i ti dokumenti mogu da se iskoriste kao polazna osnova za rad radnih grupa.

U završnom delu skupa učesnici su sumirali preporuke i izneli predloge za efikasniji rad radnih grupa i osiguranje kvaliteta ispitnih materijala. Veoma je važno povezati ceo sistem, a značajna je i razmena iskustava među radnim grupama čime bi se obezbedila uniformnost isptinih materijala i omogućilo uspostavljanje sistema  horizontalnog učenja. Kapaciteti svih učesnika u procesu se moraju jačati i u tom smislu značajnije uključivanje stručnih društava u proces državne mature je potencijal koji bi trebalo iskoristiti. Kontinuirana promocija državne mature i sistemska podrška školama su neophodne kako bi se gradilo poverenje u kvalitet ispitnih materijala, ali i u  ceo proces državne mature.