DEMONSTRACIJE PRAKTIČNIH ISPITA

6. Jun 2022.

Od Futoga i Vršca do Kragujevca i Niša – sredinom aprila 2022. godine, u okviru pilotiranja državne mature, održane su demonstracije praktičnih ispita koji su deo stručne mature. U 24 škole u sedam gradova, demonstrirano je 39 praktičnih ispita. Škole domaćini izabrane su u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a svaku demonstraciju pratili su nastavnici stručnih predmeta u obrazovnim profilima uključenim u drugo pilotiranje državne mature.

Demonstracije praktičnih ispita organizovane su sa ciljem da se nastavnici, koji do sada nisu realizovali nastavu po programima orijentisanim na ishode, upoznaju sa ključnim elementima u procesu organizacije polaganja i ocenjivanja praktičnog ispita. Timovima za demonstraciju koje su činili članovi radnih grupa za izradu ispitnih materijala i treneri projekta, pridružili su se i savetnici iz Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja).   

Praktični deo ispita u okviru državne mature neće se razlikovati od praktičnog dela stručne mature kakva se već sada sprovodi za modernizovane obrazovne profile. Listu radnih zadataka će formirati svaka škola za svoje učenike u ispitnom roku, na osnovu liste kombinacije radnih zadataka. Škola je dužna i da obezbedi uslove za polaganje ispita - da organizuje polaganje u školskim kabinetima i radionicama ili u drugim prostorijama koje simuliraju radna mesta za zanimanje za koje se učenik školovao. Ocenjivanje rada učenika sprovodi se na osnovu okvira za ocenjivanje stručnih kompetencija koji sadrži elemente vrednovanja i očekivane rezultate procene.

U okviru svakog zadatka proverava se kompetentnost učenika kada je reč o planiranju i organizaciji rada, bezbednosti na radu, zaštiti životne sredine, odnosa prema radu i sredstvima za rad i potrebi vođenja evidencije.

      - Ocenjivanje sprovodi školska ispitna komisija, na osnovu definisanih kriterijuma. Čine je dva nastavnika stručnih predmeta za obrazovni profil i predstavnik poslodavaca, stručnjak u oblasti na koju se odnosi radni zadatak. Radni zadaci su sastavljeni tako da omogućavaju proveru osposobljenosti učenika za obavljanje konkretnih poslova, kao i utvrđivanje spremnosti za uključivanje u svet rada. Praktično izvođenje ocenjuje se tehnikom posmatranja, a vrednuju se svi pojedinačni očekivani rezultati ili indikatori – objašnjava Svetlana Mladenović, demonstrator praktičnih ispita i članica radne grupe za izradu ispitnih materijala.     

Cilj praktičnog dela stručnog ispita je provera stručnih kompetencija koje su propisane standardom kvalifikacije, odnosno nastavnim planom i programom. Reč je o znanjima, veštinama i sposobnostima koje su neophodne za obavljanje posla u okviru zanimanja za koje su se učenici školovali. 

       - Demonstracija praktičnih ispita omogućila nam je da dodatno razmotrimo i stručno procenimo praktične zadatke koje su pripremile radne grupe, unapredimo okvire za ocenjivanje i finaliziramo priručnike za svaki pilotirani ispit – kaže Gojko Banović, stručnjak Projekta državne mature. 

Demonstracije praktičnih ispita pratilo je oko 630 nastavnika iz više od 300 srednjih stručnih škola. Sudeći po pitanjima i komentarima, većina nedoumica je razrešena, i škole bi trebalo da su osposobljene da organizuju praktični deo stručne mature koji je, u pojedinim aspektima, zahtevniji i složeniji od polaganja bilo kog drugog ispita.