DRUGO PILOTIRANJE DRŽAVNE MATURE OD 5. DO 8. APRILA U VIŠE OD 500 ŠKOLA

16. Maj 2022.

Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola u prvoj nedelji aprila učestvovali su u drugom pilotiranju državne mature

Od 5. do 8. aprila 2022. godine svi učenici četvrtih razreda srednjih škola rešavali su testove slične onima koje će 2024. godine rešavati prva generacija koja će polagati državnu maturu. Pilotiranje je organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova – gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola, a testove su polagali i učenici koji su se u vreme pilotiranja nalazili u Istraživačkoj stanici Petnica. Pilotirala su se sva tri maturska ispita – opšta, stručna i umetnička matura, a proveravani su kvalitet ispitnih zadataka i testova i procedure propisane za organizaciju ispita. 

- Organizacija i sprovođenje državne mature je ozbiljan i zahtevan poduhvat, ispit i za učenike i za sistem. Od pripreme zadataka i testova, preko prijava učenika i štampe materijala, do distribucije materijala i organizacije rada u školama –  u ovaj proces je uključen svaki segment sistema. Utisak je da sve dobro funkcioniše i da su nam škole, kada govorimo o procedurama, već sada spremne. Imamo još dve godine za pripremu nastavnika i učenika, verujem da je to dovoljno vremena i da će 2024. godine sve proteći bez velikih problema – rekao je prvog dana pilotiranja Miloš Blagojević, pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje.  

U pilotiranju je učestvovalo oko 50.000 učenika, među kojima je i oko 2000 učenika koji su testove polagali na svojim maternjim jezicima, jednom od osam jezika nacionalnih manjina na kojima se realizuje nastava u Srbiji. Pilotiran je samo obavezni deo mature, pa su učenici polagali najviše tri ispita. Svi učenici polagali su maternji jezik i Matematiku (izuzetak je nekoliko obrazovnih profila u kojima se Matematika uči samo jednu ili dve godine); svi gimnazijalci polagali su i treći predmet koji su sami izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, a učenici stručnih škola su, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u ovo pilotiranje, kao treći ispit polagali stručno-teorijski test. Umesto praktični dela stručnog ispita organizovane su demonstracije praktičnih ispita na kojima su predstavljene procedure i način sprovođenja ispita.

Za potrebe pilotiranja štampano je preko 150 hiljada testova koji su početkom aprila distribuirani do 28 punktova na kojima su ih preuzimali direktori škola.

Nakon pilotiranja planirana je opsežna analiza rezultata. Postignuća učenika ni ovoga puta neće biti predmet analize, jer se pilotiranjem ne proverava znanje učenika već kvalitet zadataka. Proverava se da li su zadaci dovoljno razumljivi i jasni, odgovarajući, da li su dobro definisani, da li ispit na odgovarajući način meri postignuća i da li su dobijeni rezultati pouzdani. Cilj ovakve provere je da se način izrade testova unapređuje, ali i da se učenici i nastavnici navikavaju na testiranje ovog tipa i ispitne zadatke, jer ovakva praksa nije do sada bila uobičajena u srednjim školama.

Standardizovani ispiti na kraju srednjeg obrazovanja postoje u većini evropskih obrazovnih sistema i u značajnoj meri su doprineli unapređivanju kvaliteta obrazovanja.

Martin Klauke, šef sektora za upravljanje projektima Delegacije EU rekao je da Evropska unija pruža podršku  Ministarstvu za uvođenje državne mature u srednje obrazovanje sa više od 4 miliona evra. 

- Ova reforma zaživela je u zemljama Evropske unije, kao dobra praksa koja vodi kvalitetnijem i pravednijem sistemu obrazovanja. Pored objektivnijeg vrednovanja znanja i kompetencija učenika, ovom reformom stvara se i ravnopravniji pristup visokom obrazovanju za mlade ljude. Verujem da će se ova reforma višestruko isplatiti jer daje povratnu informaciju donosiocima odluka o postignućima učenika i kvalitetu sistema obrazovanja. Želim mnogo uspeha učenicima i nastavnicima na ovom pilotiranju – naveo je on.

Državna matura biće drugi nacionalni ispit u obrazovnom sistemu Srbije. Jedan ispit, isti za sve đake, kojim završavaju srednju školu, omogućiće objektivnu proveru njihovih postignuća, a time i objektivnu proveru kvaliteta obrazovanja. Jasna i sveobuhvatna analiza, zasnovana na evaluaciji rezultata, omogućiće da se najpre ujednači kvalitet obrazovanja, a zatim i da se postepeno unapređuje. Istovremeno, državna matura trebalo bi da doprinese podizanju nivoa ravnopravnosti i jednakosti u sistemu, i povećanju obuhvata za upis na visoko obrazovanje nakon što postignuća sa državne mature postanu deo upisnih kriterijuma fakulteta.  

Detaljne nformacije o državnoj maturi dostupne su na https://matura.edu.rs.