ODRŽANE OBUKE U OKVIRU PRIPREMA ZA DRUGO PILOTIRANJE DRŽAVNE MATURE

16. Maj 2022.

Krajem februara i početkom marta, u samo deset dana, održano je 130 jednodnevnih onlajn obuka za školske timove, učenike i roditelje. Cilj je bio da se neposredni učesnici u državnoj maturi detaljnije upoznaju sa njenim značajem, ali i svojim ulogama i odogovornostima u ovom procesu.

Obuke su realizovane u okviru Projekta državne mature, a za ovaj obiman posao bilo je angažovano gotovo 100 trenera.

Obukama za školske timove prisustvovali su direktori škole ili sekretari školske maturske komisije, stručni saradnici i po dva delegirana predstavnika nastavničkog veća. Njihov zadatak bio je da se bliže upoznaju sa konceptom, funkcijama, principima državne mature i zakonskim okvirom za njeno sprovođenje, a zatim i sa konkretnim najvažnijim koracima i procesima u sprovođenju državne mature. Deo obuke bio je posvećen i informacijama o pripremama za pilotiranje i zadacima škole – od vođenja dokumentacije, preko organizacije ispita i obezbeđivanja regularnosti, do prilagođavanja načina polaganja za učenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. 

Obuke za učenike bile su namenjene članovima Učeničkog parlamenta. Četiri predstavnika, dva učenika četvrtog razreda koji će učestvovati u pilotiranju mature i dva učenika sadašnjeg drugog razreda koji će kao prva generacija polagati pravu državnu maturu dobili su zadatak da informacije sa obuke prenesu svojim vršnjacima. Njihova obuka obuhvatila je sve teme kojima su se bavili nastavnici, ali na način prilagođen mlađoj generaciji, sa fokusom na pitanja koja najčešće postavljaju, sa obiljem vežbi i prilika za diskusiju.

Timovi roditelja sastavljeni od predstavnika Saveta roditelja i članova Školskog odbora bili su zainteresovani za svrhu i smisao državne mature, broj predmeta koji će se polagati, vertikalnu i horizontalnu prohodnost u sistemu obrazovanja nakon položene državne mature, pripreme za polaganje ispita i niz drugih praktičnih pitanja sa kojima se inače susreću roditelji budućih maturanata. Posebna pažnja je tokom ove obuke bila posvećena detaljnim pojašnjenjima kako nastaju testovi – ko ih izrađuje, kako se taj proces kontroliše, kako se proverava kvalitet zadataka i testova, te kako se čuva tajnost procesa izrade zadataka.