Okrugli sto: Državna matura i izazovi za nastavnike

4. Januar 2023.

Koja vrsta podrške je neophodna nastavnicima kako bi se uspešno pripremili za sprovođenje državne mature? Šta od nastavnika očekuje Ministarstvo prosvete, a kakvu podršku nastavnicima može da pruži Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja? Kako izazove za nastavnike vide stručnjaci Projekta državne mature, a kako ih definišu direktori škola i nastavnici? Kako obezbediti sistemsku podršku nastavnicima tokom priprema za uvođenje državne mature? Ovo su pitanja na koja su pokušali da daju odgovor stručnjaci okupljeni na okruglom stolu posvećenom izazovima koje pred nastavnike postavlja državna matura.

Za državnu maturu je, iz ugla zakona, u stručnom delu odgovoran Centar za ispite. U delu realizacije odgovoran je direktor koji je zadužen da se u školi taj proces odvije od početka do kraja na način koji je regulisan propisima. Za rezultat i ono šta su učenici postigli na ispitu ključna je odgovornost na nastavniku. Nastavnici, međutim, nisu ni po svojoj savesti ni dužnosti obavezni da odjednom uskoče u format državne mature i da počnu da rade sve što državna matura otvoreno ili implicitno od njih očekuje, već im je za to potrebna sistemska i ozbiljna podrška – istakla je u uvodnom delu moderatorka okruglog stola Ljiljana Levkov, stručnjakinja Projekta državne mature, i pozvala učesnike da se uključe u diskusiju i izdvoje glavne izazove koje državna matura predstavlja pred nastavnike.

Ispitni materijali su pravljeni tako da ne odudaraju ni od šablona na maloj maturi, ni od onoga sa čime se učenici susreću na takmičenjima, pa ne bi trebalo da budu prevelik izazov nastavnicima. Ono, međutim, sa čime nastavnici imaju problem je realizacija programa jer će evaluacija rezultata ispita jasno pokazati šta se radi u nastavi i više neće biti moguće da se, kao do sada, ne realizuje deo gradiva, složili su se predstavnici stručnih društava i nastavnika.

Izazov za sve nastavnike predstavlja pripremna nastava koja će biti opterećenje i za njih i za učenike, smatraju predstavnici direktora, a nastavnike stručnih škola brine koje će teme i oblasti biti pokrivene testom, jer će to biti poznato tek kada budu objavljeni programi mature za pojedinačne profile.   

Veoma brzo učesnici su mapirali još jedan, možda i ključni izazov – naime, većina nastavnika je, bez obzira na to koliko dugo su standardi postignuća i ishodi prisutni, još uvek sadržajno orijentisana. Mnogi nastavnici ne znaju šta su ishodi i ne znaju da prate postignuća učenika u odnosu na standarde i ishode, potvrdili su predstavnici Projekta državne mature.

Nastavnicima je potrebna sistemska podrška u realizaciji ishoda i praćenju postignuća orijentisanih na standarde, posebno imajući u vidu da će se uvođenjem državne mature važnost standarda postaviti u prvi plan.

Predstavnica Ministarstva prosvete složila se da su obuke nastavnika neophodne, i podsetila da su novom Strategijom i Akcionim planom one i predviđene. Potrebno je, međutim, da postoji sinergija među institucijama kako bi se adekvatni efekti dobili za kratko vreme, pa je predloženo da se, osim oba Zavoda, u sprovođenje obuka uključe i stručna duštva i zajednice škola.

Medijska kampanja koja bi promovisala i standarde i državnu maturu je važna jer bi se na taj način otklonile nepoznanice i nejasnoće koje postoje među nastavnicima.

Tokom rasprave se iskristalisao zahtev svih učesnika da Ministarstvo i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pripreme ozbiljan plan podrške školama kada je reč o implementaciji standarda postignuća i državne mature. Mogući novi pristup mogao bi da obuhvati sistemsku podršku organizovanu kroz konkretnije i preciznije definisane mere, na koju bi se naslanjale pojedinačne obuke po određenim segmentima.